บริษัทแอคคาซ่า คอร์ป จำกัด บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบข้อหารือ ทางกฎหมาย ทางบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายด้านอื่นๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้
บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทบริการจัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และจัดทำรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำปรึกษาและรับทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักแห่งประมวลรัษฎากร ที่กรมสรรพากรยอมรับ
จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
จัดทำเงินเดือนครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายของนายจ้าง เช่น การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน

รับจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอดจนการประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ และชำระบัญชี
รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เป็นต้น
จัดทำหนังสืออนุญาตทำงาน

บริการด้านประกันสังคม

จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมทุกประเภท เช่น แบบนำส่งเงินสมทบ แบบแจ้งเข้าและลาออกผู้ประกันตน
ติดต่อประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เช่น ด้านการคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร กรณีตาย ขาดแทนการขาดรายได้ เจ็บป่วย ฯลฯ

บริการด้านการตรวจบัญชี

การตรวจสอบงบการเงิน บริษัทให้บริการทางด้านการตรวจสอบงบการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งทางด้านบัญชีภาษีอากร
การตรวจสอบภายใน บริการด้าน Internal Audit เกี่ยวกับระบบบัญชีที่บริษัทใช้อยู่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้เข้าไปตรวจสอบภายในบัญชีอะไรเป็นพิเศษ อย่างเช่น ระบบการขาย, Stock เป็นต้น

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไป เช่น รับปรึกษาอรรถคดีทั่วไป รับตรวจร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบังคับคดี รับทำพินัยกรรม จัดการมรดก รับบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีจัดหางาน คดีปกครองที่ดิน คดีภาษีอากร คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ทั่วราชอาณาจักร รับทำสำนวนคดีอุทธรณ์ ฎีกา คดีทุกประเภท

บริการด้าน Soft ware ทางบัญชี

บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รวมถึงการ Set Up ระบบบัญชีภายในของทุกประเภทธุรกิจ สำหรับทุกฝ่ายขององค์กร เช่น บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีการเงิน นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำปรึกษาทั้งทางด้าน Hard ware และ Soft ware ทางบัญชี

บริการด้านอบรมสัมมนา

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆ ทางด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร