บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด  เป็นสำนักงานบัญชีและภาษีอากร   ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2537 เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือทางกฎหมายบัญชีและภาษีอากร  รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีแรกๆ ที่ได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล การคำนวณภาษีอากร โปรแกรมงานบัญชีด้านการบัญชีภายในและบัญชีภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนงานด้านกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านไว้คอยดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งในและนอกสถานที่ตามวัน เวลา ที่นัดหมายในงานดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้วที่ บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสืบเนื่องตลอดมา เพราะเราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ มิตรภาพและความพอใจของลูกค้าถือเป็นความสำเร็จที่ บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด ได้รับ ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด      มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  619/47-48 อาคารเอส อาร์ คอมเพล็กซ์ ถนนเจริญ-เมือง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5330-4897-8   โทรสาร 0-5330-4168

หลายปีที่ผ่านมา บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด ได้เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  และได้พัฒนาบริการทางวิชาชีพประเภทต่างๆ จนครบทุกสาขา ที่สำคัญได้แก่   บริการด้านการบัญชี       บริการด้านกฎหมายภาษีอากร บริการด้านกฎหมายธุรกิจ บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทำเอกสารภาษีอากร และล่าสุดได้มีการจัดจำหน่ายและอบรม SOFTWARE โปรแกรมทางบัญชี (Express) เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้า     ความสำเร็จที่ บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด ได้รับตลอดมานี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณ และให้ความไว้วางใจเราในฐานะบริษัทให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบัญชีและภาษีอากร   ที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานที่ปรึกษากฎหมาย และงานด้านบัญชีภาษีอากร ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ
  2. เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าในการประกอบธุรกิจตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และป้องกันปัญหาที่       เกิดขึ้นในอนาคต
  3. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านกฎหมาย และด้านบัญชีภาษีอากรอย่างครบถ้วน
  4. เพื่อสนับสนุนโยบายการทำงานให้มีความเป็นกลาง ยุติธรรม โปร่งใส ไม่เอาเปรียบลูกค้า
  5. เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขาดความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่ผู้ประกอบการ

หลักการทำงานของบริษัท

1. Accurate : แม่นยำ และรอบคอบ 

การให้บริการลูกค้า และการทำงานจะผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของบริษัทด้วย มาตรฐานและคุณภาพของงานที่รัดกุม เพราะบริษัทประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในการบริการ และการทำงานได้อย่างเต็มที่ว่าผลของงานที่ออกมานั้นคุ้มค่าสำหรับลูกค้าจาก ความแม่นยำ และความรอบคอบของทีมงาน

2. Facility & Quickly : สะดวก และรวดเร็ว

ปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากรของลูกค้าจะได้ รับการแก้ไขในทันทีโดยทีมงานจะเข้าไปรับทราบปัญหาพร้อมแนะนำแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกสถานที่ที่ได้นัดหมาย ลูกค้าจะทราบถึงความคืบหน้าของงานตลอดเวลา นอกจากนั้นลูกค้ายังจะได้รับการบริการที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร ด้วยความเต็มใจในการบริการ

3. Neutral : เป็นกลาง

บริษัทมีการให้ข้อมูลและวิธีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพราะเราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีอุปการคุณ ฉะนั้นการทำงานจึงต้องออกมาด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นกลางอย่างที่สุด

4. Fair : ยุติธรรม

บริษัทมีความยุติธรรมในรายละเอียดการทำงาน และการบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทฯ ทางบริษัทจะเข้าไปดูแลรับผิดชอบปัญหานั้นๆ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และข่าวสารใหม่ๆ จากเว็บไซต์ http://www.accasa.com นอกเหนือจากการเข้าพบโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

5. Transparency : โปร่งใส

การตรวจสอบเอกสารและรายงาน ลูกค้าสามารถร้องขอให้ทางบริษัทฯ เรียกข้อมูลงานออกมาตรวจสอบเป็นเอกสารได้ตลอดเวลา เพราะทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดทำบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสบายใจของลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจะสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร เป็นต้น

6. Not take advantage : ไม่เอาเปรียบ

บริษัทจะคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เต็มไปด้วยเนื้อหา ของการให้บริการที่คุ้มค่า ตลอดจนบริษัทจะเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา การวางแผนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลของงานที่ออกมาอย่างคุ้มค่าตรงตามเป้าหมาย